Navigácia

Základné dokumenty školy

Zriaďovacia listina

KONGRUENCIA spol s r.o., so sídlom : M. Bela 2393/7, 960 01  Zvolen

 

 

 

Číslo: 1/2009                                                                                     Zvolen, 4.11.2008

 

 

 

Z R I A Ď O V A C I A   L I S T I N A

 

 

        KONGRUENCIA spol. s r.o., so sídlom M. Bela 2393/7, 960 01  Zvolen, IČO: 44040512, DIČ:2022584476 právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným podľa § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 1.4.2008.

Štatutárny orgán: konateľ: Mgr. Iveta Michalíková ako zriaďovateľ v súlade s ustanoveniami § 19 a nasl. Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

s účinnosťou od  1.9.2009 na dobu neurčitú

 

zriaďuje:

 

na základe: Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva podľa § 14 ods. 6 písm. b.) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod číslom: CD-2008-12564/26665-1:917 zo dňa 16.9.2008 o zaradení Súkromnej strednej odbornej školy podnikania Ul. J. Kozačeka 4, Zvolen do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky so študijným odborom 6341 6 škola podnikania  s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2009, vydaným podľa ustanovenia § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 16 zákona ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

Názov školy:        Súkromná stredná odborná škola podnikania

IČO:                     450  247 31

DIČ:                     2022822450

 

Sídlo:                   Ul. J. Kozačeka č. 4

                             960 01  Zvolen

 

Vyučovací jazyk:  slovenský   

Právna forma:   príspevková organizácia - ako samostatnú neziskovú organizáciu s účinnosťou od 1.septembra 2009 na dobu neurčitú.

 

 

 

Predmet cieľ a rozsah činnosti:

 

Súkromná stredná odborná škola podnikania pripravuje študentov pre pracovný trh ako manažérov strednej úrovne, samostatne zárobkovo činné osoby a pripravuje študentov pre ďalšie vzdelávanie sa na vysokých školách so zameraním na podnikanie, management, marketing, podnikanie, ekonomika a právo.

 

Súkromná stredná odborná škola podnikania si za hlavný cieľ kladie vychovávať odborne vzdelaných ľudí, s veľmi dobrou znalosťou cudzích jazykov. Škola sa bude zameriavať na  rozvoj komunikatívnych a sociálno-interakčných spôsobilosti, intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, chce budovať u študentov schopnosť tvorivo riešiť problémy a bude rozvíjať podnikateľské spôsobilosti, rozvíjať schopnosť prispôsobiť sa zmenám v spoločnosti. Úlohou školy je podporiť teoretickú úroveň vzdelávania a prepojiť ju s praktickou činnosťou. Cieľom je vychovať ľudí, ktorí sú schopní obstáť v tvrdej konkurencii v SR, ale aj v zahraničí.

 

 

Vzdelávací program bude prebiehať v študijnom  odbore:  

   

6341 6 škola podnikania

 

Úspešným ukončením štúdia študent dosiahne úplné stredné odborné vzdelania: ISCED 3A.

 

Štatutárny orgán:

            Štatutárnym orgánom Súkromnej strednej odbornej školy podnikania je riaditeľ školy. Riaditeľa školy vymenúva a odvoláva zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy. Školu riadi riaditeľ školy, ktorý ustanovuje zástupcov riaditeľa školy.

 

Forma hospodárenia:

            Financovanie školy bude zložené z viacerých zdrojov: zo štátnej dotácie

z príspevku rodičov, zo sponzorských darov,

Škola bude hospodáriť s vlastným a zvereným majetkom. Hodnota hmotného a nehmotného majetku bude vyčíslená v dodatku a je prílohou štatútu zariadenia.

 

 

 

Vo Zvolene dna: 11.11.2008

 

 

Zriaďovateľ: Súkromnej strednej odbornej školy podnikania:

 

KONGRUENCIA spol. s r.o. v mene, ktorej koná:

 

 

 

Mgr. Iveta Michalíková – jediný konateľ spoločnosti          –––––––––––––––––––––––––

Novinky

Kontakt

  • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA ZVOLEN
    Nám. mládeže 587/17
    960 01 Zvolen
  • 045-5332418,0948 132 113, 0908 969 859

Fotogaléria