Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná informatika - praktikum APQ
Aplikovaná matematika APM
Aplikované účtovníctvo ALU
Bankovníctvo pre podnikateľov BNP
Biológia BIO
Cvičná (fiktívna) firma CFI
Dane pre podnikateľov DPP
Dejepis DEJ
Efektívny manažment EMNZ
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty HVY
Informatika INF
Manažment MNZ
Marketing MKT
Matematické a ekonomické výpočty MAV
Matematika MAT
Matematika s aplikáciami v ekonómii MEN
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Personalistika PER
Podnikanie PDN
Podnikateľská etika ETP
Podnikateľská komunikácia PKK
Podnikateľské analýzy PAL
Poisťovníctvo pre podnikateľov PPF
Poradenstvo pre podnikateľov PDS
praktická časť odbornej zložky PCOZ
Právna náuka PRN
Právo pre podnikateľov PPW
Psychológia a sociológia práce PSQ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky TCOZ
Účtovníctvo UCT
Základy podnikateľského myslenia - tvorba projektov MYT

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA ZVOLEN
    Nám. mládeže 587/17
    960 01 Zvolen
  • 045-5332418,0948 132 113, 0908 969 859

Fotogaléria