Navigácia

Rámcový učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským (od 2015/2016)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 12
prvý cudzí jazyk 14
druhý cudzí jazyk 12
Človek a príroda
fyzika 5
chémia 5
biológia 6
Človek a spoločnosť
dejepis 6
geografia 4
občianska náuka 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 2
Matematika a práca s informáciami
matematika 12
informatika 3
Umenie a kultúra
umenie a kultúra 2
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 8
Ostatné
školský vzdelávací program 30


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA ZVOLEN
    Nám. mládeže 587/17
    960 01 Zvolen
  • 045-5332418,0948 132 113, 0908 969 859

Fotogaléria